Wydział Prawa i Ekonomii

Prawo w biznesie I st.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

ludzie przy biurku

O kierunku

Są to interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym, co jest ich istotną zaletą, w tym dzięki obligatoryjnym praktykom zawodowym. Różnią się one od „klasycznych” studiów prawniczych, gdyż uzyskiwane w ich toku wiedza, kompetencje i umiejętności dają studentom szerokie perspektywy prawnicze prowadzenia i obsługi prawnej biznesu.

Gospodarka naszego kraju rozwija się, a wpływ na to ma wiele obszarów biznesowej aktywności, dla której wiedza z zakresu prawa jest niezbędna, także po to, aby czuć się w tym biznesie bezpiecznie i prowadzić go jak najskuteczniej. Studia na kierunku prawo w biznesie dadzą Tobie takie perspektywy w zakresie całego systemu prawa, jak też innych ważnych z ekonomicznej perspektywy obszarów wiedzy.

Jest to nowatorski i interdyscyplinarny kierunek studiów, dający realne perspektywy zawodowe. Dotychczasowa oferta uniwersytecka w naszym kraju nie obejmuje, poza nielicznymi wyjątkami, prawa w biznesie. Skorzystaj więc z tej oferty UKW!

Zanim założysz własny biznes lub podejmiesz w nim zatrudnienie, zainwestuj w siebie - zrób tym samym dobry biznes na uzyskaniu wiedzy o prawie w biznesie.

Gdzie możesz znaleźć pracę po prawie w biznesie na UKW?

Absolwent prawa w biznesie jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach ich otoczenia oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej. Chodzi zwłaszcza o przedsiębiorstwa, w których funkcjonują wyspecjalizowane komórki obsługi prawnej, działy organizacyjno-prawne, działy kadr i płac, ale także kancelarie zajmujące się obsługą prawną firm, biura doradztwa prawnego, urzędy administracji państwowej i samorządowej z otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i inne.

W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiedza o prawie jest niezbędna we wszystkich jej rodzajach, a więc działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej.

Zakres miejsc aktywności zawodowej absolwentów prawa w biznesie jest więc bardzo szeroki.

Jednostka prowadząca:

Wydział Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz
Sekretariat, pokój nr 108
tel. (+48) 52 34 19 001
e-mail: ipie@ukw.edu.pl
Anna Chrupek: anna.chrupek@ukw.edu.pl
Hanna Grzechowiak: hanna.grzechowiak@ukw.edu.pl

Rekrutacja 2022:

rekrutacja.ukw.stacjonarne
(stacjonarne)

rekrutacja.ukw.niestacjonarne
(niestacjonarne)

Lista przedmiotów:

Semestr I

 • Prawoznawstwo
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Mikroekonomia
 • Socjologia biznesu
 • Filozofia w biznesie
 • Internet i nowe technologie w biznesie
 • Język obcy

Semestr II

 • Internet i nowe technologie w biznesie
 • Bezpieczeństwo i higiena w biznesie
 • Prawo cywilne w biznesie
 • Prawo handlowe
 • Mikroekonomia
 • Marketing w biznesie
 • Język obcy

Moduł A:

 • Etykieta w biznesie
 • Organizacja biznesu
 • E-biznes

Moduł B:

 • Instytucje otoczenia biznesu
 • Biznesplan
 • Prezentacje publiczne

Semestr III

 • Prawo administracyjne w biznesie
 • Prawo podatkowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo karne gospodarcze
 • Prawo ochrony konkurencji
 • Język obcy

Moduł A:

 • Reklama i promocja w biznesie
 • Psychologia biznesu
 • Leasing

Moduł B:

 • Dostęp do informacji i ich ochrona w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Franchising

Semestr IV

 • Prawo pracy w biznesie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie administracyjne w biznesie
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo karne skarbowe  
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduł A:

 • Prawo bankowe (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Komunikacja interpersonalna
 • Samochód w działalności gospodarczej

Moduł B:

 • Prawo rynku kapitałowego (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Negocjacje w biznesie
 • Płace i świadczenia pozapłacowe

Semestr V

 • Prawo zamówień publicznych
 • Gospodarcze prawo ochrony środowiska
 • Podstawy postępowania cywilnego
 • Egzekucja sądowa i administracyjna
 • Prawo europejskie (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Rejestry w działalności gospodarczej
 • Etyka w biznesie
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium

Moduł A:

 • Ubezpieczenia w biznesie
 • Prawo celne
 • Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy
 • Prawo mieszkaniowe

Moduł B:

 • Pozyskiwanie środków na rozwój biznesu
 • Prawo i zarządzanie nieruchomościami
 • Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • Wypadki przy pracy

Semestr VI

 • Prawna ochrona konsumenta
 • Współpraca biznesu z samorządem terytorialnym
 • Umowy w biznesie
 • Prawo restrukturyzacyjne
 • Prawo upadłościowe
 • Prawo rodzinne i spadkowe w biznesie
 • Seminarium

Moduł A:

 • Transport i logistyka
 • Prawo budowlane
 • Prawo energetyczne

Moduł B:

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Prawo gospodarki komunalnej
 • Prawo telekomunikacyjne

Studenci wybierają jeden z modułów. Planowane jest uruchomienie wszystkich modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich, przy czym liczba miejsc w danym module może być ograniczona.

Opłaty za studia:

 • Studia stacjonarne (dzienne): za darmo!
 • Studia niestacjonarne (zaoczne): 1650 zł za semestr
 • Studia licencjackie trwają: 3 lata