Wydział Prawa i Ekonomii

Prawo

studia jednolite magisterskie

ludzie przy pracy

Nowy praktyczny kierunek studiów na Wydziale  Prawa i Ekonomii.

Studia na kierunku prawo to studia jednolite magisterskie. Trwają one pięć lat. Po raz pierwszy ruszają one w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od października 2021 r.

Są to studia o profilu praktycznym, co wyróżnia je na tle takich studiów prowadzonych przez większość Uniwersytetów. Łączą bowiem to, co charakterystyczne i utrwalone od wieków w kształceniu prawników, tj. kanon przedmiotów prawniczych obejmujących wszystkie klasyczne i nowo wyodrębniające się dyscypliny prawa z praktycznym podejściem do takiego kształcenia. Składają się na nie praktyki zawodowe, liczne nowoczesne konwersatoria i inne formy zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Duży nacisk położony został na przedmioty ściśle kształtujące umiejętności praktyczne ważne w pracy prawnika: sporządzania pism procesowych oraz rozwiazywania konkretnych problemów prawnych. Prowadzącymi te przedmioty będą osoby posiadające doświadczenie praktyczne zdobyte w sądach, prokuraturach czy samorządach prawniczych. W wielu przypadkach to nadal osoby czynne zawodowo i dzięki temu mające styczność z codziennymi wyzwaniami jakie stawiają przed nami regulacje prawne.

Bardzo bogaty zakres przedmiotów, kompetentna kadra je prowadząca oraz właśnie połączenie tradycji z praktycznością to walory kierunku prawo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy!

Jeśli chcesz zostać dobrze wykształconym i skutecznym prawnikiem dołącz do nas!

Funkcjonowanie państwa i społeczeństwa bez wsparcia prawników jest niemożliwe. To prawo jako jeden z systemów normatywnych wyznacza bowiem standardy naszego funkcjonowania. Poznaj je a w przyszłości kreuj rzeczywistość zdobywając dobre wykształcenie prawnicze!

Gdzie można znaleźć pracę po prawie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy?

Studia na kierunku prawo przygotowują do podjęcia zatrudnienia w instytucjach ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w firmach i w wielu innych miejscach, w których niezbędna jest wiedza prawnicza. Przede wszystkim przygotowują do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje prawnicze, w tym sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

Jednostka prowadząca:

Wydział Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz
Sekretariat, pokój nr 108
tel. (+48) 52 34 19 001
e-mail: ipie@ukw.edu.pl
Anna Chrupek: anna.chrupek@ukw.edu.pl
Hanna Grzechowiak: hanna.grzechowiak@ukw.edu.pl

Rekrutacja 2022:

rekrutacja.ukw.stacjonarne
(stacjonarne)

rekrutacja.ukw.niestacjonarne
(niestacjonarne)

Lista przedmiotów:

Semestr I

 • Prawoznawstwo
 • Powszechna historia państwa i prawa
 • Prawo konstytucyjne
 • Łacińska terminologia prawnicza
 • Ekonomiczne podstawy prawa
 • Filozofia prawa
 • Podstawy psychologii
 • Język obcy

Semestr II

 • Historia państwa i prawa polskiego
 • Prawo rzymskie
 • Instytucje ochrony prawa
 • Prawo administracyjne - część ogólna
 • Logika prawnicza
 • Informatyka dla prawników

Semestr III

 • Prawo administracyjne - część ustrojowa
 • Prawo cywilne - część ogólna
 • Prawo karne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo własności intelektualnej
 • Archeologia prawa

Semestr IV

 • Prawo rzeczowe
 • Prawo finansowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie karne
 • Doktryny polityczne i prawne
 • Wychowanie fizyczne

Semestr V

 • Prawo zobowiązań
 • Prawo pracy
 • Postępowanie cywilne
 • Prawa człowieka
 • Prawo podatkowe
 • Etyka prawnicza

Semestr VI

 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo europejskie
 • Prawo spadkowe
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Postępowanie podatkowe
 • Prezentacje publiczne i retoryka prawnicza
 • Język obcy specjalistyczny

Semestr VII

 • Prawo handlowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Przedmioty do wyboru
 • Przygotowywanie pism w sprawach cywilnych
 • Przygotowywanie pism w sprawach karnych
 • Przygotowywanie pism w sprawach administracyjnych
 • Przygotowywanie pism w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
 • Przygotowywanie pism w sprawach egzekucyjnych
 • Seminarium dyplomowe

Semestr VIII

 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo socjalne
 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo wykroczeń
 • Przedmioty do wyboru
 • Przygotowywanie pism w sprawach gospodarczych
 • Przygotowywanie pism w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Przygotowywanie pism w sprawach z zakresu własności intelektualnej
 • Seminarium dyplomowe

Semestr IX

 • Prawo ochrony danych osobowych i ochrony informacji
 • Prawo procesu inwestycyjnego
 • Prawa grup wrażliwych
 • Przygotowanie do aplikacji
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmioty do wyboru
 • Kazusy z materialnego i procesowego prawa cywilnego
 • Kazusy z materialnego i procesowego prawa karnego
 • Kazusy z materialnego i procesowego prawa administracyjnego
 • Kazusy z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kazusy z prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Kazusy z prawa gospodarczego
 • Kazusy z prawa własności intelektualnej

Semestr X

 • Prawo wyborcze
 • Prawo oświatowe, szkolnictwa wyższego i nauki
 • Prawo ochrony zdrowia
 • Prawo transportowe i komunikacyjne
 • Prawo sportowe i turystyczne
 • Przygotowanie do aplikacji
 • Seminarium dyplomowe

Moduł zajęć do wyboru A

 • Administracyjne prawo osobowe
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Kontrola administracji publicznej
 • Prawne aspekty aktywności obywatelskiej
 • Prawo urzędnicze
 • Legislacja administracyjna
 • Prawo gospodarki komunalnej
 • Prawo ochrony dóbr kultury
 • Egzekucja administracyjna
 • Prawo nieruchomości

Moduł zajęć do wyboru B

 • Prawo ubezpieczeniowe
 • Prawo mieszkaniowe
 • Umowy w obrocie profesjonalnym
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • Postępowanie w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i spadkowych
 • Rejestry sądowe i system ksiąg wieczystych
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo papierów wartościowych
 • Egzekucja cywilna
 • Prawo handlu elektronicznego i usług świadczonych drogą elektroniczną

Moduł zajęć do wyboru C

 • Podstawy kryminologii
 • Podstawy kryminalistyki
 • Prawo i postępowanie w sprawach nieletnich
 • Prawo karne wykonawcze
 • Wiktymologia
 • Prawo wobec patologii społecznych
 • Prawo karne wojskowe
 • Prawo karne międzynarodowe
 • Przestępczość i szczególne jej rodzaje
 • Polityka kryminalna

Studenci wybierają jeden z modułów. Planowane jest uruchomienie wszystkich modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich, przy czym liczba miejsc w danym module może być ograniczona.

Praktyki na I, II, III i IV roku w wymiarze 960 godzin łącznie.