Wydział Prawa i Ekonomii

Kryminologia I st.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

miejsce zbrodni, kryminalistyka

O kierunku

Kierunek ruszył po raz pierwszy na UKW od roku akademickiego 2019/2020 wychodząc tym samym naprzeciw wyjątkowemu nim zainteresowaniu studentów w skali całego kraju. Tak było i na UKW, gdzie na jedno miejsce aplikowało wiele osób.

Kryminologia to interdyscyplinarna wiedza o przestępczości i innych zjawiskach patologicznych, które występują w otaczającej nas rzeczywistości, a jej studiowanie jest po prostu ciekawe i dające szerokie perspektywy zawodowe! Poważne przestępstwa, w tym zabójstwa, fałszerstwa, porwania, prostytucja, przestępczość zorganizowana, narkotykowa, gospodarcza, ale też samobójstwa, tajniki wiktymologii, kryminalistyki, wiedza o prawie, zwłaszcza prawie karnym, to jedynie przykłady tego, o czym uczą się studenci kryminologii.

Kierunek cechuje szczególnie przemyślany, skonsultowany z praktykami, a tym samym wyjątkowo atrakcyjny zestaw przedmiotów odkrywających przed studentami wiele ważnych i interesujących obszarów wiedzy, dla których poznania potrzeba jednak prawdziwego nimi zainteresowania! Jest to więc kierunek dla osób o nowatorskim podejściu do studiowania, kreatywnych, odważnych w poznawaniu świata i tego, co niestety w nim złe, bo taka jest przestępczość i inne patologiczne zjawiska społeczne, które zrozumiesz i dasz radę zmierzyć się z nim, kończąc kryminologię.

Jest to kierunek praktyczny, w programie którego przewidziane są praktyki zawodowe, których fundamentalnym celem jest wzbogacenie studentów wyposażonych w wiedzę teoretyczną w umiejętności i kompetencje praktyczne związane z kierunkiem studiów, niezbędne w dalszym ich życiu zawodowym. Docelowym miejscem praktyk dla studentów na kierunku Kryminologia są instytucje ochrony prawa, w szczególności Policja, Sądy, Prokuratury, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, Straż miejska, Służba Więzienna, Służba Celno-Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, oraz inne liczne inspekcje i straże, ale także prywatny sektor ochrony osób i mienia oraz firmy detektywistyczne, jak również instytucje i organizacje działające na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Katalog ten jest niezwykle szeroki i otwarty. Student w trakcie praktyki zawodowej poznaje strukturę oraz specyfikę funkcjonowania instytucji oraz w możliwym do zrealizowania zakresie wykonuje specyficzne dla niej zadania praktyczne, tym samym doświadczając jej udziału w obszarze kryminologii. Przede wszystkim aktywnie uczestniczy w funkcjonowaniu jednostki przyjmującej na praktykę oraz kreatywnie rozwiązuje problemy prawne, społeczne oraz organizacyjne pojawiające się w toku jej działalności, ucząc się:

 • identyfikować problemy, zjawiska i procesy wpływające na przestępczość i inne zjawiska patologiczne oraz wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktycznym rozwiązywaniu problemów ich dotyczących w szczególności ich zapobieganiu i zwalczaniu,
 • nawiązywać relacje interpersonalne oraz komunikować się z innym osobami,
 • planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową,
 • odpowiedzialnego, zgodnego z prawem, pełnienia ról zawodowych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych zjawisk patologicznych,
 • dbać o dorobek i tradycje zawodu wykonywanego w ramach instytucji.

Podstawowym celem praktyk jest stworzenie warunków do osiągnięcia założonych efektów uczenia się. W tym przede wszystkim sprawdzenie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów oraz pomoc przy sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych na przyszłość.

Student zobowiązany jest do realizacji praktyki semestrach 2-6 w wymiarze 6 miesięcy w cyklach miesięcznych.

Gdzie możesz znaleźć pracę po kryminologii na UKW?

Kończąc studia na kierunku kryminologia będziesz mógł pracować w instytucjach ochrony prawa, w szczególności Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, strażach miejskich, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej, innych licznych inspekcjach i strażach, ale także w prywatnym sektorze ochrony osób i mienia oraz firmach detektywistycznych, jak również w jednostkach zarządzania kryzysowego. Będziesz mógł także starać się o zatrudnienie w służbach specjalnych, w tym w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Aktywność studentów Kryminologii:

Studenci kryminologii aktywnie uczestniczą w pogłębianiu swojej wiedzy m.in. tworząc Koło Naukowe Kryminologii i Koło Naukowe Prawa Karnego. W nim rozwijają swoje pasje i zainteresowania prowadząc badania naukowe czy organizując spotkania z praktykami. Dotychczas mieli okazję spotkać się między innymi z oficerem Centralnego Biura Śledczego Policji, specjalistką z zakresu badań wariograficznych z Instytutu Badań Wariograficznych, a także przeprowadzić badania na temat świadomości prawa wykroczeń oraz poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Bydgoszczy. Studenci mogą także podpatrywać pracę praktyków na zewnątrz, m.in. w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy – Fordonie, Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Koronowie czy na sali rozpraw w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. Tak wiele udało się zrobić już w pierwszym roku funkcjonowania kierunku Kryminologia. Dzięki pasji i zaangażowaniu młodych adeptów nauki kryminologii realizowane będą nowe projekty, w które mamy nadzieję zaangażujesz się i TY! Czekamy więc na Ciebie przygotowując przestrzeń dla spełnienia Twoich naukowych marzeń.

Jednostka prowadząca:

Wydział Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz
Sekretariat, pokój nr 108
tel. (+48) 52 34 19 001
e-mail: ipie@ukw.edu.pl
Anna Chrupek: anna.chrupek@ukw.edu.pl
Hanna Grzechowiak: hanna.grzechowiak@ukw.edu.pl

Rekrutacja 2022:

rekrutacja.ukw.stacjonarne
(stacjonarne)

rekrutacja.ukw.niestacjonarne
(niestacjonarne)

Lista przedmiotów:

Semestr I

 • Kryminologia jako nauka
 • Przestępczość i jej struktura
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Prawo karne
 • Podstawy socjologii
 • Patologie społeczne
 • Komunikacja interpersonalna
 • Organizacja i zarządzanie (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Technologia informacyjna
 • Język obcy

Semestr II

 • Technologia informacyjna
 • Teorie kryminologiczne
 • Postępowanie karne
 • Prawo wykroczeń
 • Instytucje ochrony prawa
 • Historia przestępczości (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Podstawy psychologii
 • Prawa człowieka
 • Terroryzm i konflikty zbrojne
 • Mediacje i negocjacje
 • Język obcy

Semestr III

 • Wiktymologia
 • Przestępczość zorganizowana
 • Psychopatologie
 • Prawo karne skarbowe
 • Międzynarodowe i europejskie prawo karne
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Cyberprzestępczość
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Uzależnienia
 • Język obcy

Semestr IV

 • Przestępczość gospodarcza
 • Przestępczość narkotykowa
 • Przestępczość seksualna
 • Przemoc w rodzinie
 • Podstawy kryminalistyki
 • Psychologia zeznań 
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne

Moduł A:

 • Ochrona osób i mienia
 • Przestępczość powrotna (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Przestępczość kobiet
 • Podstawy prawa konstytucyjnego
 • Podstawy prawa cywilnego

Moduł B:

 • Usługi detektywistyczne
 • Subkultury przestępcze (przedmiot realizowany w ramach e-learningu)
 • Zabójstwa
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa finansowego

Semestr V

 • Przestępczość nieletnich
 • Prawo karne wykonawcze
 • Suicydologia
 • Bezpieczeństwo w komunikacji
 • Handel ludźmi
 • Media a przestępczość
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium

Moduł A:

 • Przestępczość przeciwko mieniu
 • Ochrona zwierząt i odpowiedzialność za nadużycia wobec nich
 • Przestępczość przeciwko własności intelektualnej
 • Podstawy filozofii
 • Podstawy prawa pracy

Moduł B:

 • Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu
 • Prostytucja
 • Zbrodnie nazistowskie i komunistyczne
 • Podstawy logiki
 • Podstawy prawa gospodarczego

Semestr VI

 • Zapobieganie przestępczości
 • Podstawy resocjalizacji
 • Podstawy medycyny sądowej
 • Dostęp do informacji i ich ochrona
 • Środki przymusu bezpośredniego i broń palna
 • Seminarium

Moduł A:

 • Przestępczość przeciwko dobrom kultury
 • Biometria
 • Korupcja
 • Przestępczość w filmie
 • Podstawy prawa rodzinnego

Moduł B:

 • Przestępczość przeciwko dokumentom
 • Badania wariograficzne
 • Przestępczość cudzoziemców
 • Przestępczość w literaturze
 • Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

Studenci wybierają jeden z modułów. Planowane jest uruchomienie wszystkich modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich, przy czym liczba miejsc w danym module może być ograniczona.

Opłaty za studia:

 • Studia stacjonarne (dzienne): za darmo!
 • Studia niestacjonarne (zaoczne): 1650 zł za semestr
 • Studia licencjackie trwają: 3 lata