Wydział Prawa i Ekonomii

Ekonomia II st.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

dwie osoby przy biurku

Interdyscyplinarny charakter studiów

Ekonomia jako nauka społeczna jest interesującą i przydatną dyscypliną nauki, która dzięki swojemu interdyscyplinarnemu podejściu do badania człowieka gospodarującego operuje narzędziami badawczymi zaczerpniętymi z wielu dyscyplin. Wskazanie mechanizmów, które pozwalają człowiekowi odnieść sukces w działalności gospodarczej wymaga zwrócenia uwagi na aspekty związane z kalkulowaniem ryzyka, ale też poznać należy psychologię biznesu, w tym zrozumieć klienta i jego potrzeby oraz odkryć mechanizmy zachowań społecznych.

Interdyscyplinarny charakter studiów na kierunku ekonomia pozwoli studentowi sięgnąć do dyscypliny prawo, aby odkryć niezbędny pakiet legislacyjny gwarantujący bezpieczne prowadzenie firmy, zarządzanie i planowanie jej rozwoju w powiązaniu z wysokością płaconych podatków, a także poznać zasady przygotowania dobrej umowy gospodarczej, co pozwoli na podpisanie korzystnej dla kontrahentów transakcji. Nauczymy Cię też jak zarządzać ludźmi, podnosić jakość kapitału ludzkiego w firmie i zadbać o pracownika, aby był on ambasadorem przedsiębiorstwa. Odkryjemy przed studentami tajniki kontroli i audytu, które dają niezbędną wiedzę o kondycji organizacji.

Oferując dwa moduły do wyboru A lub B, dowodzimy jak zróżnicowany jest świat kierunku studiów ekonomia praktyczna. Wybór modułu, którego dokonasz, zależy wyłącznie od Twoich predyspozycji, zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Podatki, kalkulowanie ryzyka, rachunek kosztów czy strategiczna rachunkowość zarządcza, to tylko fragment oferty modułu A, który kształtuje wiedzę, umiejętności i kompetencje z rachunkowości i podatków.

Natomiast blok B oferując planowanie biznesu, naukę solidnego prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej, wyjaśniając czym jest własność przemysłowa i podpowiadając, jak chronić ten cenny zasób firmy, to możliwość poznania tego, co codziennie robi człowiek gospodarujący dostępnymi mu zasobami zarówno we własnej działalności gospodarczej, jak i w dużych przedsiębiorstwach.

Dwa bloki do wyboru pogłębiają interdyscyplinarną wiedzę studenta o tym, co lakonicznie nazywa się gospodarowaniem. W omówionych przestrzeniach ukryte jest nie tylko interdyscyplinarne piękno ekonomii, ale także jej praktyczne zastosowanie - które odkryjesz, studiując ten kierunek. 

Gdzie możesz znaleźć pracę po ekonomii na UKW? 

Interdyscyplinarny charakter studiów na kierunku ekonomia praktyczna, przygotowuje absolwenta do podjęcia atrakcyjnej pracy. Nasz absolwent ma tę przewagę konkurencyjną na rynku nad absolwentami innych uczelni, że obok wiedzy ogólnoakademickiej, ma gruntowne przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu. Potrafi stosować wiedzę w praktyce, a to bardzo rzadka umiejętność! W naszym programie studiów wiedza i praktyka są nierozerwalne.

W tym wyrażone jest nowoczesne podejście do kształcenia, o które apelują praktycy biznesu i przedsiębiorcy. Daje to naszym absolwentom szansę na podjęcie pracy praktycznie w każdej przestrzeni aktywności gospodarczej człowieka: od własnej firmy po administrację publiczną i prywatną.Starannie opracowane efekty uczenia się odpowiadają potrzebom rynku pracy, gwarantując przygotowanie wysoko wykwalifikowanych, poszukiwanych pracowników.

Absolwenci kierunku ekonomia praktyczna to świetni pracownicy w przedsiębiorstwach, przygotowani do tego, aby organizować i zarządzać pracą innych, zadbać o efektywność pracy zespołu, czuwać nad dokumentacją kadrową i płacową. Nasi absolwenci sprawdzą się w pracy w biurach rachunkowych i podatkowych oraz w działach księgowości oraz działach finansowych i analitycznych dużych i małych przedsiębiorstw.

Księgowość, kadry, finanse, to nie tylko przedsiębiorstwa. Stanowiska pracy dla naszych absolwentów, dostępne są w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Wojsko, Służby Celne), gdzie tworzone są cywilne działy finansowe i kadrowe oraz zamówień publicznych. Nasz absolwent sprosta tym wyzwaniom.

Przygotujemy do pracy w administracji samorządowej, ponieważ w każdej gminie jest wydział czy biuro finansowe, gdzie jest budżet gminy, są podatki i opłaty lokalne, jest majątek komunalny, którym należy umiejętnie i przede wszystkim efektywnie zarządzać. My tego uczymy w teorii i praktyce.

Oczywiście przygotujemy naszego absolwenta do założenia i prowadzenia własnej firmy. Teoria i praktyka biznesplanu, zarządzania ludźmi i kalkulowania ryzyka, zawierania umów gospodarczych, to wiedza pozwalająca na wykonanie samodzielnego kroku i pójście w kierunku własnego biznesu.

Zapewniamy, że nowoczesny, skrojony dla potrzeb szybko rozwijającej się gospodarki i instytucji publicznych i prywatnych, program studiów ekonomia praktyczna, dzięki unikalnej konstrukcji łączącej ogólnoakademickie wykształcenie z praktyką gospodarczą, daje naszemu absolwentowi duże szanse na znalezienie pracy, która go interesuje.

Ekonomia praktyczna w Instytucie Prawa i Ekonomii łącząc wiedzę naukową z praktycznym jej zastosowaniem, jest dla naszych absolwentów zasobem, którego nie zdobędzie w innym miejscu. Znasz kierunek studiów magisterskich, który daje aż tyle w dwa lata?

Rozpocznij studia z ekonomii na UKW!


Jednostka prowadząca:

Wydział Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz
Sekretariat, pokój nr 108
tel. (+48) 52 34 19 001
e-mail: ipie@ukw.edu.pl
Anna Chrupek: anna.chrupek@ukw.edu.pl
Hanna Grzechowiak: hanna.grzechowiak@ukw.edu.pl

Rekrutacja 2022:

rekrutacja.ukw.stacjonarne
(stacjonarne)

rekrutacja.ukw.niestacjonarne
(niestacjonarne)

  

Zasady rekrutacji

 1. Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci studiów wyższych kierunku ekonomia, prawo w biznesie, zarządzanie, finanse, rachunkowość oraz innych kierunków, związanych z dziedziną nauk społecznych, w których co najmniej 50% efektów uczenia się zostało przypisanych do dyscypliny ekonomia i finanse. O przyjęciu decydować będzie w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, w drugiej kolejności średnia ocen z toku studiów potwierdzona przez dziekanat macierzystej uczelni.
 2. Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1:
  Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku Ekonomia; opracowane treści zawarte w poniższych zagadnieniach są dostępne na stronie Instytutu Prawa i Ekonomii. Za rozmowę kwalifikacyjną można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Warunkiem przyjęcia kandydata jest uzyskanie 30 punktów.

Zagadnienia z zakresu treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów licencjackich kierunku Ekonomia (dla absolwentów studiów wyższych kierunków innych niż wymienione w pkt. 1.):

 • Ekonomia: popyt, podaż, cena – równowaga rynkowa i mechanizm rynkowy; elastyczność popytu i podaży; produkcja i koszty w przedsiębiorstwie; zysk ekonomiczny
  i zysk księgowy; rodzaje struktur rynkowych i decyzje przedsiębiorstw; podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta; podstawowe agregaty ekonomiczne; wzrost i rozwój gospodarczy; determinanty konsumpcji; rynek pracy; bezrobocie;
  materiały ekonomia;   materiały mikroekonomia
 • Finanse publiczne: pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego, przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej oraz finansów, funkcje finansów publicznych, środki publiczne, dochody publiczne, wydatki publiczne, przychody, rozchody, dług publiczny, deficyt, nadwyżka, Skarb Państwa, budżet państwa
  materiały finanse publiczne
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa: Podstawowe operacje księgowe; sprawozdania finansowe, zasady ich sporządzania, zawartość informacyjna sprawozdań
  materiały rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Lista przedmiotów 2022/2023

Semestr I

 • Ekonomia matematyczna
 • Ekonomia menedżerska
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Ekonomia społeczna
 • Metodyka pracy magisterskiej
 • Prawo dla ekonomistów
 • Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Umowy w praktyce gospodarczej
 • Badania marketingowe i rynkowe

Semestr 2

 • Prognozowanie procesów gospodarczych
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Mezoekonomia
 • Język obcy
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju
 • Strategiczna gra biznesowa
 • Seminarium

Przedmioty do wyboru (1 z 2)

 • Socjologia w biznesie
 • Psychologia w biznesie

Przedmioty do wyboru (1 z 2)

 • Współczesna myśl ekonomiczna
 • Współczesne problemy gospodarcze

Przedmioty do wyboru (1 z 2)

 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
 • Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie

Moduł A:

 • Rozliczanie podatków pośrednich i bezpośrednich
 • Podatki majątkowe oraz od przyrostu majątku
 • Kontroling operacyjny

Moduł B:

 • Organizacja i finanse przedsiębiorstw
 • Dokumentacja kadrowo-płacowa
 • Planowanie w przedsiębiorstwie

Semestr 3

 • Globalny rynek finansowy
 • Gospodarka oparta na wiedzy
 • Zaawansowana analiza danych ekonomicznych
 • Język obcy specjalistyczny

Moduł A:

 • Optymalizacje podatkowe
 • Kreatywna i agresywna rachunkowość
 • Podatkowe i celno-skarbowe procedury kontrolne
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Kontroling finansowy
 • Rachunek kosztów
 • Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Zintegrowane systemy podatkowo-rachunkowe
 • Finanse w praktyce korporacyjnej

Moduł B:

 • Analiza techniczno-ekonomiczna przedsiębiorstwa
 • Procesy zarządcze w przedsiębiorstwie
 • Projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwie
 • Własność przemysłowa
 • Prawo spółek
 • Marketing i e-commerce
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Przetargi i zamówienia publiczne
 • Zintegrowane systemy zarządcze

Semestr 4

 • Praktyki zewnętrzne
 • Seminarium

Studenci wybierają moduł A lub moduł B. Planowane jest uruchomienie obu modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich.