Wydział Prawa i Ekonomii

Administracja II st.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

Kobieta przy biurko

O kierunku

Studia magisterskie na kierunku administracja dają wszechstronną wiedzę niezbędną do sprawnego administrowania sektorem publicznym, jak i prywatnym. Obejmują one wiele dziedzin prawa oraz inne obszary wiedzy z zakresu nauk społecznych, co przesądza o ich atrakcyjności.

To ciekawe i interdyscyplinarne studia oparte o nowoczesny, a ostatnio zmodyfikowany program nadający im wysoce specjalistyczny wymiar. Cieszą się one dużym zainteresowaniem od lat przygotowując liczne grono magistrów administracji do pracy w szeroko pojętej administracji publicznej i prywatnej. Dołącz do ich grona!

Studiowanie administracji w ramach studiów drugiego stopnia stanowi doskonałą ofertę zarówno dla osób, które ukończyły studia licencjackie na tym kierunku, jak i dla absolwentów innych kierunków, którzy posiadając już tytuł zawodowy licencjata rozszerzą swoje kompetencje zawodowe właśnie dzięki studiom administracyjnym.

Studia te opierają się o interesującą formułę wyboru przez studentów jednego z trzech modułów do wyboru obejmujących przedmioty charakterystyczne dla administracji samorządowej, administracji w gospodarce oraz administracji bezpieczeństwa publicznego. Każdy znajdzie więc tu dla siebie, to co najbardziej go interesuje!

Gdzie możesz znaleźć pracę po administracji na UKW?

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, tj. gmin, powiatów i województw, instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości, w tym na stanowiskach urzędniczych w sądach i w prokuraturze, a także jako funkcjonariusze Policji, różnych inspekcji i straży oraz w wielu innych miejscach związanych z realizowaniem funkcji państwa.

Studia na kierunku administracja przygotowują także do pracy w firmach, bankach, kancelariach i biurach. Są to więc bardzo szerokie możliwości zawodowe.

Jednostka prowadząca:

Wydział Prawa i Ekonomii
Pl. Weyssenhoffa 11, 85-072 Bydgoszcz
Sekretariat, pokój nr 108
tel. (+48) 52 34 19 001
e-mail: ipie@ukw.edu.pl
Anna Chrupek: anna.chrupek@ukw.edu.pl
Hanna Grzechowiak: hanna.grzechowiak@ukw.edu.pl

Rekrutacja 2022:

rekrutacja.ukw.stacjonarne
(stacjonarne)

rekrutacja.ukw.niestacjonarne
(niestacjonarne)

Lista przedmiotów:

Semestr I

 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • Projektowanie decyzji administracyjnych i pism
 • Etyka zawodowa pracowników administracji publicznej
 • Kontrola administracji publicznej
 • Prawo wyborcze
 • Postępowanie mediacyjne
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków
 • Administracyjnoprawne aspekty aktywności obywatelskiej
 • Projekt badawczy

Semestr II

 • Pozyskiwanie funduszy europejskich
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Historia doktryn politycznych i prawnych
 • Patologie w administracji
 • Elastyczne formy zatrudnienia
 • Dokumenty w działalności administracji publicznej
 • Język obcy
 • Seminarium

Moduł A:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy
 • Zadania samorządu terytorialnego
 • Historia samorządu terytorialnego

Moduł B:

 • Podstawy wiedzy o gospodarce
 • Rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe
 • Historia gospodarcza

Moduł C:

 • Bezpieczeństwo publiczne i jego zagrożenia
 • Instytucje bezpieczeństwa publicznego
 • Historia bezpieczeństwa publicznego

Semestr III

 • Legislacja administracyjna
 • Etykieta w administracji publicznej
 • Prezentacje publiczne (przedmiot realizowany w formie e-learningu)
 • Prawne instrumenty wspierania innowacyjności
 • Język obcy specjalistyczny
 • Seminarium

Moduł A:

 • Finanse samorządowe
 • Marketing terytorialny
 • Gospodarka komunalna
 • Postępowanie przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi

Moduł B:

 • Postępowanie ewidencyjne i rejestrowe w sprawach gospodarczych
 • Polityka gospodarcza
 • Prowadzenie obsługi administracyjno-prawnej firmy
 • Przestępczość gospodarcza

Moduł C:

 • Podstawy kryminalistyki
 • Prawo wykroczeń
 • Podstawy kryminologii
 • Prawo karne wykonawcze

Semestr IV

 • Administracyjnoprawne zagadnienia symboliki państwa
 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo karne skarbowe
 • Socjologia organizacji
 • Seminarium

Moduł A:

 • Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym
 • Status prawny pracowników samorządowych
 • Samorząd terytorialny wobec różnych potrzeb mieszkańców

Moduł B:

 • Ochrona środowiska w działalności gospodarczej
 • Polityka motoryzacyjna
 • Brand designing

Moduł C:

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Ochrona osób i mienia
 • Terroryzm i konflikty zbrojne

Studenci wybierają jeden z modułów. Planowane jest uruchomienie wszystkich modułów pod warunkiem właściwej liczby chętnych na każdy z nich, przy czym liczba miejsc w danym module może być ograniczona.

Opłaty za studia:

 • Studia stacjonarne (dzienne): za darmo!
 • Studia niestacjonarne (zaoczne): 1900 zł za semestr
 • Studia magisterskie trwają: 2 lata