Instytut Prawa i Ekonomii

Glosa krytyczna do Wyroku NSA współautorstwa mgr Przemysława Kuczkowskiego

Informujemy, iż ukazała się kolejna publikacja naukowa pracownika Katedry Administracji  - radcy prawnego Przemysława Kuczkowskiego, dotycząca problematyki wstrzymania stypendium sportowego.

Została ona opublikowana w czasopiśmie z wykazu Ministra Edukacji i Nauki „Studia Prawnoustrojowe” (2021, nr 54) z przypisaną wartością 70 punktów, pod tytułem
Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt II GSK 1041/17”.

Przedmiotem niniejszej glosy była kwestia stanowienia aktów prawa miejscowego dotyczących stypendiów sportowych. Akty prawa miejscowego wydawane są na podstawie upoważnienia ustawowego, które nie może zostać przekroczone. Analizując przedmiotowe orzeczenie, autorzy glosy doszli do wniosku, że NSA przekroczył delegację ustawową, przyjmując możliwość uregulowania w akcie prawa miejscowego trybu wstrzymania stypendium sportowego.

Glosa została napisana we współautorstwie z adwokatem Piotrem Pawłowskim.

Link do artykułu: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazaną publikacją.