Instytut Prawa i Ekonomii

Udział dra Adama Jakuszewicza w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

W dniach 4-5 listopada 2021 r. dr Adam Jakuszewicz wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej: „Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką a medycyną”, zorganizowanej przez fundację Pro Futuro Theologiae we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wydarzenie miało charakter interdyscyplinarny. Prelegenci, pochodzący zarówno z Polski, jak i z zagranicy (Chorwacja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Wielka Brytania, Włochy, Stany Zjednoczone) i reprezentujący różne dyscypliny nauki (antropologia, bioetyka, filozofia, nauki polityczne, nauki prawne, teologia), podjęli szereg istotnych kwestii dotyczących współczesnych wyzwań związanych z ochroną wolności religijnej.

W szczególności przedmiotem wystąpień i dyskusji podczas konferencji były następujące zagadnienia:

  • sposoby rozwiązywania kolizji pomiędzy wolnością religii a wolnością wypowiedzi,
  • zakres i ograniczenia wolności sumienia w obszarze medycyny,
  • zagrożenia wolności religii w kontekście pandemii,
  • współczesne wyzwania dla ochrony wolności religii lub przekonań w edukacji.

Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania różnorodnych mechanizmów społecznych, politycznych i prawnych, mających wpływ na obecny kształt wolności religijnej zarówno w Polsce, jak i w innych krajach świata.

Podczas konferencji dr Adam Jakuszewicz wygłosił referat pt. „Zakazy bluźnierstwa i ochrona uczuć religijnych a wolność wypowiedzi. Perspektywa prawnomiędzynarodowa”.