Instytut Prawa i Ekonomii

Dr Adam Bułat autorem monografii oraz artykułu w punktowanym czasopiśmie

W ostatnim czasie ukazały się dwie publikacje autorstwa pracownika naszego Instytutu dra Adama Bułata.

Monografia "Udział obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych w polskim postępowaniu karnym", wydana we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, jest wyrazem refleksji naukowej nad normatywnymi aspektami działalności obrońcy w stosowaniu instytucji konsensualnych.

Z kolei artykuł "Rozstrzygnięcie sądu odwoławczego po rozpoznaniu apelacji od wyroku konsensualnego", który ukazał się na łamach czasopisma "Przegląd Sądowy" (numer 11-12/2020), odpowiada na pytanie czy kontrola odwoławcza wyroku, wydanego w ramach instytucji skazania bez rozprawy oraz dobrowolnego poddania się karze, przebiega na zasadach ogólnych czy też wiąże się z ograniczeniami, które nie są wprost wyrażone w ustawie karnoprocesowej.

Zachęcamy do zapoznania się ze wskazanymi publikacjami.